NCRZ introduceert Catch & Release Awards

Sportvissers vangen met veel plezier liefst grote vissen. Maar steeds meer sportvissers willen die gevangen vis vervolgens wel weer levend en onbeschadigd terugzetten. Het wegen of meten om vast te stellen of het om een potentiële recordvis gaat, is dan meestal niet mogelijk. Toch bestaat er behoefte om de erkenning te krijgen dat een grote en vooral zware vis werd gevangen.

De NCRZ kent al jaren gewichtsrecords en voor de Nederlandse wateren ook lengterecords. Voor de categorie Nederlandse wateren is het dus mogelijk om een gevangen vis te meten, terug te zetten en vervolgens te claimen als een potentiële recordvis, maar voor de categorieën Europese en Wereldzeeën geldt dat een vis altijd aan land op een gecertificeerd weegtoestel dient te worden gewogen. Zo werd dat ooit bij de oprichting van de NCRZ in 1970 besloten en voor wat betreft de NCRZ-recordlijsten blijven die voorwaarden ook anno nu onverkort van kracht.

Catch & Release

Om een vangst aan land te kunnen wegen, dient de vis in veruit de meeste gevallen te worden gedood. En al betreft het vrijwel altijd prima consumptievissen waarvoor een goede bestemming kan worden gevonden, dat doden en meenemen van een vangst is strijdig met de inmiddels steeds meer geaccepteerde principes van Catch & Release.

De NCRZ heeft dan ook in de Jaarvergadering van 16 januari 2016 besloten om aan te sluiten op de ontwikkelingen van duurzaam sportvissen.

Sportvissers die een zware vis vangen, krijgen vanaf 1 april 2016 de mogelijkheid om in het bezit te komen van het NCRZ Catch & Release certificaat met bijbehorende C&R speld.

Besloten is het certificaat en speld alleen uit te reiken op basis van een geschat gewicht. In eerste instantie de vanger en vervolgens onze NCRZ commissieleden kunnen op basis van een duidelijke foto van de vis al dan niet liggend in het water redelijk nauwkeurig het gewicht inschatten.

Omdat het gewicht wordt geschat en daarmee geen nauwkeurigheid kan worden gegarandeerd, heeft de NCRZ besloten geen Catch & Release Recordlijst te hanteren, maar de toegekende C&R claims zullen daarentegen wél worden beloond met een certificaat en C&R speld en met foto, naam en toenaam worden gepubliceerd op de NCRZ website.

In de jaarvergadering van 2020 heeft de Commissie onderkent dat een Catch&Release vangst een bestaand record uit de recordlijst verre kan overtreffen. Vanaf 2020 is het daarom tevens mogelijk op de NCRZ recordlijst te komen met een Catch&Release vangst. Zij het naast het bestaande record, waarbij het record wordt voorzien van een C&R vermelding. Een bestaand record kan dus niet worden vervangen door een Catch&Release vangst. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de schatting van de vis het bestaande record met minimaal 20% te verbeteren.

 

Voorwaarden

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan om in het bezit te komen van het NCRZ Catch & Release certificaat met bijbehorende speld. Deze voorwaarden gelden eveneens voor een eventuele opname in de NCRZ recordlijst:

 • Iedere vis die thans voorkomt op de lijst Europese- en Wereldzee wateren kan worden geclaimd als een C&R vangst;
 • Het minimumgewicht van de vis in de NCRZ recordlijst om voor een C&R certificaat in aanmerking te komen dient voor Europese wateren minimaal 5 kg te bedragen en voor Wereldzeeën 10 kg;
 • In aanmerking komen gevangen vissen die worden geschat op 80% of meer van het staande NCRZ record.
 • Met een geschatte overschrijding van het staande record gewicht met meer dan 20% wordt de vis opgenomen in de NCRZ recordlijst onder vermelding van C&R.
 • Van de vis moet poserend met de vanger of in het water liggend een duidelijke foto beschikbaar zijn, die met de informatie over de vangst (vissoort, geschat gewicht, locatie, naam van de boot, naam van de schipper of naam van de vispartner, gebruikt materiaal) wordt gemaild naar beelen@sportvisserijnederland.nl Let wel, alle gevraagde informatie moet zijn vermeld bij het inzenden van de foto.
 • De claim dient bovendien te worden voorzien van de volledige naam en adresgegevens van de indiener;
 • De sportvisser is verantwoordelijk voor het levend terugzetten van de vis en dient bij de claim te bevestigen dat de vis inderdaad in goede conditie werd losgelaten. De commissie bepaalt vervolgens of de claim geloofwaardig is en de foto bruikbaar. Daartegen is geen beroep mogelijk.

 

NCRZ-website 

 • Claimbaar zijn vissen die werden gevangen vanaf 1 april 2016.
 • Voordien gevangen vissen kunnen niet alsnog worden geclaimd.
 • Na toekenning door de NCRZ-commissie van de claim ontvangt de indiener daarvan bericht per e-mail en zal de vangst op de website van de NCRZ worden gepubliceerd.
 • De commissie houdt zich daarbij het recht voor om de ingediende foto te gebruiken voor promotionele doeleinden, voor zover die het NCRZ-belang dienen.
 • Nadat de jaarvergadering van de NCRZ heeft plaatsgevonden –in de regel in de loop van januari van het nieuwe jaar, krijgen de in dieners van een geaccepteerde C&R-claim bericht met toezending van hun certificaat en speld.
 • Mocht een sportvisser maar liefst tien C&R claims op zijn naam krijgen dan kan hij of zij een C&R speld voorzien van een kroon aanvragen.
 • C&R-claims kunnen worden gemaild aan: beelen@sportvisserijnederland.nl