REGLEMENT VOOR:

NCRZ-Recordclaims en/of EFSA-Record en Specimenclaims.

Indien het een NCRZ-RECORDCLAIM betreft, lees voor “Het Bestuur”: “De Commissie”.
Het specimengewicht is als regel ca. 60% van het bestaande Recordgewicht: (niet bij kleinere vissoorten).

Artikel 1

Het doel is Nederlandse records en specimen van waar ook ter wereld weidelijk aan de hengel gevangen zeevissen te erkennen en te publiceren.

Om in aanmerking te komen voor een Nederlands record voor de categorie Nederlands water moet de vis in zee gevangen zijn.
Dat is al het Nederlandse kustgebied en zeegebied dat niet valt onder het binnenwater waarvoor een vergunning verplicht is. In de kaartjes hieronder weergegeven als visserijzone en kustwateren.

In zuidwest Nederland zijn de volgende wateren benoemd als kustwater: de Maasmond, de Nieuwe Waterweg tot de lijn gaande van het oostelijk havenhoofd van Maassluis naar het groene scheepvaartgeleidelicht no. 14, het Calandkanaal met de daaraan gelegen open havens tot aan de meest zeewaarts gelegen waterkering, het Beerkanaal met open havens, het zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat, de Oosterschelde en de Westerschelde. Het Uitwateringskanaal te Katwijk en de havens van Scheveningen tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen vallen onder het zogenaamde zeegebied.

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen, Kanaal door Walcheren, het Veerse meer, het Grevelingen meer en het Oostvoornse meer vallen onder het binnenwater en hier gevangen vissen komen dus niet in aanmerking voor NCRZ records.

Buitenlandse vangsten komen enkel in aanmerking voor een NCRZ record als de vanger een Nederlander is.

Artikel 2

Alle claims voor NCRZ-Records, EFSA-Records of Specimenvissen dienen schriftelijk bij de Record- en/of Specimen Registrator te worden ingediend onder vermelding van de volgende bijzonderheden:

 1. Soort, lengte, zo mogelijk omvang én gewicht van de vis (lengte van snuitpunt tot staartpunt).
 2. Foto’s van de meting dienen minimaal te bevatten:a) de betreffende vis neergelegd op een meetlint. Dit meetlint moet worden bewaard en kan indien nodig door de Commissie worden opgevraagd. Op de foto moet duidelijk zichtbaar de punt van de voorzijde van de vis op nul te zijn gelegd en de staart van de vis op het meetlint te liggen waarbij de meetwaarde duidelijk zichtbaar is.b) de vis wordt door de vanger(ster) met het gebruikte hengelmateriaal en gebruikte (onder)lijn vastgelegd.c) de vanger(ster) maakt een selfie met de vis.d) ten slotte wordt de betreffende visstek met een goede blik op de omgeving vastgelegd.
 3. Datum en plaats van de vangst.
 4. Naam en adres van twee getuigen van de vangst, waaronder bv. de schipper, welke getuigen het formulier mede moeten ondertekenen
 5. Gebruikt hengelmateriaal (hengel, type molen of reel, soort en opgegeven dikte/trekkracht van de lijn, type en maat haak, aas etc.).
 6. Het formulier dient indien aanwezig óók te zijn ondertekend door twee getuigen van de weging (zie ook artikel 4 en 7).
 7. Een claimformulier voor een lengterecord kan geldig worden ingezonden zonder dat een getuige het formulier mede heeft ondertekend. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt dient het claimformulier te worden begeleid met digitale foto’s die de vanger(ster) ter plekke heeft gemaakt. 
  1. Claims die als zodanig zijn gedocumenteerd zijn geldig en worden door de Commissie in behandeling genomen.

  Artikel 3

  Wanneer het bestuur niet overtuigd is ten aanzien van het gewicht, de vangstmethode of de vissoort, wordt de claim niet aanvaard. Het bestuur behoudt zich het recht voor een claim af te wijzen indien zij niet overtuigd is van enig punt dat zij in het onderhavige geval van belang acht.

  Artikel 4

  In geval van een in buitenlandse wateren gevangen vis, kan worden volstaan met een weegbriefje van een officieel weegstation van een erkende club of instelling zoals: de Shark Angling Club of Great Britain, De Britisch Conger Club, Rod and Line weegstations, de Irish Specimen Fish Committee, etc..

  Artikel 5

  Ten einde een juiste identificatie te verzekeren, dienen foto(s) van de vis, volgens art. 12, bij de claim te worden gevoegd.

  Artikel 6

  Claims worden uitsluitend aanvaard voor aan de hengel gevangen vissen, waarbij de vis in de bek gehaakt moet zijn. Prikken zijn uitgesloten van de NCRZ-recordlijsten omdat deze niet in de bek worden gehaakt.

  Artikel 7

  De vis moet aan land worden gewogen op of aan een weeginstrument, dat namens het bestuur kan worden getest. Een certificaat van het ijkwezen of vergelijkbare instelling in het buitenland t.a.v. de nauwkeurigheid van het weeginstrument kan worden verlangd. De getuigen van de weging mogen geen familie zijn van degene die de specimen- recordclaim indient.
  Vissoorten die geen consumptieve waarde hebben (bv. blauwe en ruwe haai, conger ed.) mogen aan boord gewogen worden zodat ze levend kunnen worden teruggezet. Zij worden als specimen geaccepteerd: echter niet als record!

  Artikel 8

  Vissen die niet kunnen worden gewogen en gemeten zowel aan boord als aan de kant zonder te worden gedood, komen bij een schatting van minimaal 80% van het bestaande recordgewicht in aanmerking voor een Catch&Release claim. Indien een schatting van de vis het bestaande record met minimaal 20% overschrijdt kan de vis als record worden geclaimd en wordt de vis bij toekenning separaat als C&R vangst in de recordlijst opgenomen. Ook ontvangt de vanger een recordcertificaat en bijbehorende speld. Voor Catch&Release claims wordt verwezen naar het separate NCRZ Catch& Release reglement.

  Artikel 9

  Voor vissoorten die niet op de NCRZ-recordlijst voorkomen kunnen óók claims worden ingediend!

  Artikel 10

  Als bij de vangst van een vis de wettelijke regels zijn overtreden, dan komt deze vis niet in aanmerking voor een record-, specimen- of Catch&Release claim.

  Artikel 11

  Een vis die als Record of Specimen wordt geclaimd, moet “normaal” zijn en mag niet lijden aan een ziekte waardoor het gewicht is beïnvloed.

  Artikel 12

  Bijgesloten (liefst kleuren) foto’s dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Zij moeten scherp zijn en duidelijk de kenmerken van de vis tonen.
  • De afmeting van de foto moet minimaal 9 x 12 cm. zijn.
  • De vis moet liggend zijn gefotografeerd, met de rugvinnen omhoog, zodat de vinstralen kunnen worden geteld.
  • Gamevissen mogen hangend worden gefotografeerd(bv. tonijn en marlijn).
  • Een voorwerp van bekende afmetingen, bij voorkeur met een mm. verdeling, vlak voor de vis dient te worden mee gefotografeerd.

  Artikel 13

  Indien het een bijzondere vissoort betreft:

  • Bij haaien: goed de tanden fotograferen
  • Bij geschubde vissen: enkele schubben inzenden.
  • Bijzondere kenmerken: strepen, kleuren, vlekken etc. op het claimformulier vermelden

  Artikel 14

  Het bestuur stelt ieder jaar (indien noodzakelijk) een “set-up lijst” voor de dan geldende Specimengewichten samen. Deze lijst zal op de NCRZ-website, alsmede in andere geïnteresseerde persorganen worden gepubliceerd. Hetzelfde gebeurt met de NCRZ-Recordlijst.

  Artikel 15

  De toegekende claims van het afgelopen kalenderjaar worden in het eerste kwartaal in de EFSA nieuwsbrief gepubliceerd. De EFSA-leden die een specimenclaim krijgen toegekend ontvangen een “EFSA-NEDERLAND SPECIMEN AWARD” met bijbehorend certificaat voor iedere toegekende claim. Na de vangst van 10 specimen, de “EFSA-NEDERLAND SPECIMEN AWARD” met kroontje en het cijfer 10 (dit echter alleen als er 9 gewone specimen awards worden ingeleverd). Daarnaast ontvangen diegenen die geen lid zijn van de EFSA tegen betaling een specimen- dan wel recordcertificaat met het felbegeerde EFSA of NCRZ speldje!

  Artikel 16

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de visregistrator of de commissie bindend.

  Claimformulieren zijn te downloaden of op te vragen bij onderstaande personen

  Voor alle correspondentie,
  verdere informatie en claimformulieren:
  NCRZ Visregistrator EFSA-Nederland
  p/a Sportvisserij Nederland
  t.a.v. Pieter Beelen Peter Ouwendijk
  Postbus 162 IJsseldijk Noord 298
  3720 AD Bilthoven 2935 CP Ouderkerk aan den IJssel
  Tel. 06 150 800 06
  E-mail: beelen@sportvisserijnederland.nl E-mail: peterouwendijk@hotmail.nl